މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދު
 މީޑިއާ ކައުންސިލް ޤާނޫނު
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
 ވޯޓްލާން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމް
 އޮބްޒާވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި މަންދޫބުން ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން (އިއުލާނު)
މީޑިއާ ކައުންސިލް އަށް ކުރިމަތިލި މީޑިއާ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް
އިންތިޚާބު އޮންނަ ތާރީޚް (އިއުލާނު)
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މީޑިއާތައް