ނޫސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 78/47 ނޫސްމަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ނޫސްމަޖައްލާތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ އުވާލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެފެއާޒާއިއެވެ. މިމަސައްކަތް އަމަލީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ މީޑިއާ ސެކްޝަނުންނެވެ.

  • ނޫސްމަޖައްލާ އޮންލައިން ނޫސް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން
  • މަސްއޫލުވެރިޔާ ބަދަލުކުރުން
  • އެޑިޓަރ ބަދަލުކުރުން
  • ނޫހުގެ ނަންބަދަލުކުރުން
  • ނޫސް އުވާލުން
  • ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންނާއި ލިޔުންތެރިން ދަފްތަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުންޑައުންލޯޑްސް

ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި
މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް
ނޫސް މަޖައްލާގެ ޤާނޫނު
ނޫސް މަޖައްލާގެ ގަވާއިދު