ނޫސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 78/47 ނޫސްމަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ނޫސްމަޖައްލާތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ އުވާލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެފެއާޒާއިއެވެ. މިމަސައްކަތް އަމަލީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ މީޑިއާ ސެކްޝަނުންނެވެ.

  • ނޫސްމަޖައްލާ އޮންލައިން ނޫސް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން
  • މަސްއޫލުވެރިޔާ ބަދަލުކުރުން
  • އެޑިޓަރ ބަދަލުކުރުން
  • ނޫހުގެ ނަންބަދަލުކުރުން
  • ނޫސް އުވާލުން
  • ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންނާއި ލިޔުންތެރިން ދަފްތަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން


ޑައުންލޯޑްސް

ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި

މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް

ނޫސް މަޖައްލާގެ ޤާނޫނު

ނޫސް މަޖައްލާގެ ގަވާއިދު

ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާޙު