ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 7/2012 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ކައުންސިލްތަކުން ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅާ ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަސސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއާއިއެވެ. މި މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެޑްމިން ސެކްޝަނުންނެވެ.

  1. ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީކުރުުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް