ސިޔާސީ ބޭފުޅުން

 

އަޒްލީން އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

 

ޔޫސުފް އަބްދުލް ޣަފޫރު ފާތިމަތު ޝީރީން ޝިފާޤް މުފީދު
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

 

މުޙައްމަދު ޠާލާލް އަޙަމްދު ސަލީމް އަޙްމަދު ޞިއްދީޤް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މޫސާ ފަޠުޙީ އާދަމް
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ޢަބްދުﷲ ވަހީދު އިޞްޙާޤް އަޙްމަދު
ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް

 

ހިންނާ ޚާލިދު މުޙައްމަދު ވަހީދު
އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ

 

އިސްމާއިލް ސުޙައިލް މުޙައްމަދު އަސްޢަދު އަބްދުލް މާޖިދު ތަޒްމީލް އަބްދުއް ޞަމަދު
ކޯޑިނޭޓަރ ކޯޑިނޭޓަރ ކޯޑިނޭޓަރ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ

ސިމާދު ޢަބްދުއްޞަމަދު
ޕަރސަނަލް އެސިސްޓެންޓް