މިނިސްޓަރގެ ސްޕީޗް

ޝައިޙް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްވާ ޚިތާބު

27 ވަނަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރޭނިންގ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ޢިމްރާން ޢަބުދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 48 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ކުރީގެ މިނިސްޓަރުން

ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އޮނަރަބަލް އަޒްލީން އަޙްމަދު ދެއްވާ ޚިޠާބު (17 މެއި 2017)

ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ދެއްވި ޚިޠާބު

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހު މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދިުވަހާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ފާހަކަފުޅު

ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ތަޤުރީރު ( ١ شعبان ١٤٣٥)