ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު (ނަންބަރު 1/2003) ގައި ދައުލަތަށް ދީފައިވާ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް، ވިލަރެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއާއިއެވެ. މީގެތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަމަލީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެން.ޖީ.އޯ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މޮނީޓަރިންގ ޔުނިޓުންނެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް މި ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ރެޖިސްޓްރާރގެ އިރުޝާދާއި ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

+ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގައި އަންނަ ފިޔަވަހިތައް

+ޖައްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން

+ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

+ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުން

aaaaaaaa