ޑައުންލޯޑްސް

އެޕޮއިންޓްމަންޓްސް

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ފޯމް

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތު ރިޕޯޓް

26 އޯގަސްޓް 2017 ގައި ބާއްވާ ވެލިޑޭޝަން ވޯރކްޝޮޕްގެ އެޖެންޑާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު: ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު: ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު - އިނގިރޭސި

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

ޖަމްއިއްޔާ ތަކުގެ ނަން ފާސްކުރާ އުސޫލު 2015

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީގެގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު

ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ލޯގޯ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ހިންގާ ކޮމެޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ސާމްޕަލް

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމް 2015 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު

އިޢުލާން

ނޫސް ބަޔާން

މީޑިޔާ

ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި

މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ ލިސްޓު

މީޑީއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މީހުންގެ ލިސްޓް އިސްލާހު ކުރެވިފައި

ނޫސްމަޖައްލާ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރުމާ ގުޅޭ

މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން

ނޫސް މަޖައްލާގެ ޤާނޫނު

ނޫސް މަޖައްލާގެ ގަވާއިދު

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުން

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (މައިކުރޯސޮފްޓް ވަރޑް)

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (ޕީ. ޑީ. އެފް.)

ކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އސޫލުތައް

ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޤަވާއިދާއި އުސޫލު

ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ބެހޭ ޤަވައިދު (އިސްލާހުކުރެވިފައި)

ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު

އެހެނިހެން

ޒުވާނުންގެ މާދިރީ 2018 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޢާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުގެ ގާނޫނު

އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ދުޢާ