ޑައުންލޯޑްސް

އެޕޮއިންޓްމަންޓްސް

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ފޯމް

މީޑިޔާ

ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި

މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ ލިސްޓު

ނޫސްމަޖައްލާ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރުމާ ގުޅޭ

ނޫސް މަޖައްލާގެ ޤާނޫނު

ނޫސް މަޖައްލާގެ ގަވާއިދު

މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިހާބް

ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓްރީ 2019

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2018 ގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (މީޑިއާތަކުން)

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2018 ގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (އަމިއްލަގޮތުން)

މީޑީއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މީހުންގެ ލިސްޓް އިސްލާހު ކުރެވިފައި

މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2018 ގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށްް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށްް ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ކަނޑައެޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް

2012ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ގުޅޭގޮތުން ދޫކޮށްފާއިވާ ލައިސަންސްތަކުގެ ތަފްސީލް

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭފޯމް

އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭފޯމް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުން

ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް

ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (މައިކްރޯސޮފްޓް ވަރޑް)

ސިވަލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (ޕީޑީއެފް)

ރިފަރަންސް ޗެކް ފޯމް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު

ކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އސޫލުތައް

ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޤަވާއިދާއި އުސޫލު

ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ބެހޭ ޤަވައިދު (އިސްލާހުކުރެވިފައި)

ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު

ގަވާޢިދު ނަންބަރު 3-R/2018 (ނޫސްމަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާޢިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ޤައުމީ ލަވަ

ޝަހީދުންގެ ޢީދު

ޝަހީދުންގެ ޒިކުރާ

ތެދެކޭ އެ މާތް ޝަހީދުން

ހަވަލި

އެން.ޖީ.އޯ ފެއަރ އިޢުލާން

ހަވަލި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް 2019

A2 ފޯމް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ސޯޝަލް ސަރވިސް ވަރކަރ، (IUL)10-C/10/2019/100)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ސޯޝަލް ސަރވިސް ވަރކަރ، (IUL)10-C/10/2019/84)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ސޯޝަލް ސަރވިސް ވަރކަރ، (IUL)10-C/10/2019/83)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ޑްރައިވަރ، (IUL)10-C/10/2019/82)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ޑިރެކްޓަރ، (IUL)10-C/10/2019/81)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ، (IUL)10-C/10/2019/79)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އެމް. އެސް. 1، (IUL)10-C/10/2019/78)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ފައިނޭންސް އޮފިސަރ، (IUL)10-C/10/2019/76)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އެމް. އެސް. 2، (IUL)10-C/10/2019/69)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އެމް. އެސް. 2، (IUL)10-C/10/2019/66)

އެހެނިހެން

ޒުވާނުންގެ މާދިރީ 2018 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޢާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުގެ ގާނޫނު

އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ދުޢާ