ޑައުންލޯޑްސް

އެޕޮއިންޓްމަންޓްސް

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ފޯމް

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތު ރިޕޯޓް

26 އޯގަސްޓް 2017 ގައި ބާއްވާ ވެލިޑޭޝަން ވޯރކްޝޮޕްގެ އެޖެންޑާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު: ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު: ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު - އިނގިރޭސި

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

ޖަމްއިއްޔާ ތަކުގެ ނަން ފާސްކުރާ އުސޫލު 2015

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީގެގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު

ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ލޯގޯ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ހިންގާ ކޮމެޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ސާމްޕަލް

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމް 2015 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު

އިޢުލާން

ނޫސް ބަޔާން

މީޑިޔާ

ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި

މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ ލިސްޓު

މީޑީއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މީހުންގެ ލިސްޓް އިސްލާހު ކުރެވިފައި

ނޫސްމަޖައްލާ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރުމާ ގުޅޭ

މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން

ނޫސް މަޖައްލާގެ ޤާނޫނު

ނޫސް މަޖައްލާގެ ގަވާއިދު

މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިހާބް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2018 ގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (މީޑިއާތަކުން)

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2018 ގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (އަމިއްލަގޮތުން)

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2018 ގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށްް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށްް ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ކަނޑައެޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް

2012ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ގުޅޭގޮތުން ދޫކޮށްފާއިވާ ލައިސަންސްތަކުގެ ތަފްސީލް

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭފޯމް

އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭފޯމް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުން

ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (މައިކްރޯސޮފްޓް ވަރޑް)

ސިވަލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (ޕީޑީއެފް)

ރިފަރަންސް ޗެކް ފޯމް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު

ކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އސޫލުތައް

ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޤަވާއިދާއި އުސޫލު

ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ބެހޭ ޤަވައިދު (އިސްލާހުކުރެވިފައި)

ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު

ޤައުމީ ލަވަ

ޝަހީދުންގެ ޢީދު

ޝަހީދުންގެ ޒިކުރާ

ތެދެކޭ އެ މާތް ޝަހީދުން

އެހެނިހެން

ޒުވާނުންގެ މާދިރީ 2018 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޢާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުގެ ގާނޫނު

އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ދުޢާ