ގުޅުއްވުމަށް

މި މިނިސްޓްރީ އަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، އަދި އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ނަންބަރުތަކާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ

3323820
3321752
3302669
3305539
3313325
3337638
3340050
3308766