ގުޅުއްވުމަށް

ނަންބަރު މަޤާމް ނަން ޑިޕާޓްމަންޓް
3323827 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާދަމް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
3323828 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ރަމީޒު ޖެނެރަލް ސަރވިސް
3345036 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފް އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
3323821 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް ނަފީސް ޕޮލިސީ އެފެއާޒް
3320841 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އައްޝެއިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު ޔޫސުފް ލީގަލް އެފެއާޒް
3345710 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މަރިޔަމް މޫސާ މިނިސްޓަރސް ބިއުރޯ
3323824 ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް އިސްޙާޤް އަޙްމަދު ޕަބްލިކް އެފެއާޒް އެންޑް ސިވިކް ސޮސައިޓީ
ޔުނިޓް
3345516  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ އެޑްމިނިސްޓަރޭޝަން
 3321904 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް ރަޝީދު ފައިނޭންސް
 3321752 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޙަސަން މަނިކު ހިއުމަން ރިސޯސް
 3321752 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް މުޙައްމަދު ފަންކްޝަންސް އެންޑް ސެރެމަނީސް
 3323828 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މޫސާ ރަމީޒު

(ވަގުތީ ގޮތުން)
ޕްރޮކިއުމަންޓް
 3321752 ލޯންޗް އިންޖިނިއަރ އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް
 3321752 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިހާދު

(ވަގުތީ ގޮތުން)
އައި. ސީ. ޓީ އެންޑް އިނޮވޭޝަން
 3345036 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފް އެސެޓްސް
 3345036 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފް ޕްރޮޖެކްޓްސް
 3321752 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލީނާ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
3323820 ޕީ. އޭ. ބީ. އެކްސް ފޯނު ލައިންތައް
3328058
3321752
3323826
3337638
3324739 ފެކްސް ލައިން