މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އޮފީސްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ދަށުން ވަކި އޮފީސް ތަކުގައި 3 އޮފީހެއް ހިނގަމުން ދެއެވެ. އެއީ، މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއި، ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްއެވެ.

+މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

+ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް