ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު ބާޠިލްކޮށްފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ "ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާގުޅޭ އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)10-E/10/2019/24 (17 ފެބްރުއަރީ 2019) އިޢުލާނުން މި އުޞޫލު ވަނީ ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.