ހުސްވެފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މިއަދު މެންބަރުން ހޮވައިފިއެވެ. މިގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ހޮވިވަޑައިގެންނެވި 7 ބޭފުޅުންނަކީ:

1. ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު ، ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 2345،

2. ރިފާޢަތު ރަޝީދު، ވާދީއާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި،

3. ޢާޠިފް ޢަބްދުލް ޙަކީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9940

4. ޙިސާން ޙަސަން، މ. ރާޅުވެލި، މާލެ

5. ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފު، ގ. ނޫމަރާވިލާ، މާލެ

6. އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދު، ރިހި ދޯދި، ގދ. ފިޔޯރީ

7. ފާތުމަތު ސައުޒަން ޙުސައިން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8840އެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަކީ:

1. އަޒްމީ ޢަލީ، އަލިވާގެެ، ލ. ފޮނަދޫ / މިދުވަސް އޮންލައިން ނިއުސް

2. ޢަލީ ރިފްޝާން، ރަބީޢު، ޅ. ހިންނަވަރު / ފެންވަރު އޮންލައިން

3. އަޙްމަދު އާޒިފް، ކެތި،ގއ. ގެމަނަފުށި / ސަން މީޑިއާގްރޫޕް

4. ހިދާޔަތުﷲ، އޯޝަންރީޑް، ގދ. ތިނަދޫ/ ހަފްތާ އޮންލައިން

5. ޝިފްޒާ މުޞްޠަފާ، މާދަނޑު އާސާން، ޏ.ފޯއްމުލަަަައް/ ވީ މީޑިއާ

6. އަޙްމަދު ޖަދުވާން، ވައިޖެހޭގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި/ ޕީއެސްއެމް

7. ޢަލީ އަޙްސަން، ހިސާން، ހދ. ވައިކަރަދޫ/ ދި އިސްލާމް

މިއަދު 14:15 ން 15:30 ށް ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި 96 ފަރާތަކުން ވޯޓުލާފައިވާއިރު ވޯޓުލުމަށް 109 ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެއެވެ.