މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި، އޮބްޒާވަރުންނާއި މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުން

ވޯޓުލުމަށާއި އޮބްޒާވަރުން ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭފޯމް

އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭފޯމް