ކްލަބް/ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކްލަބް/ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، އަހަރީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިމިވަނީ ކުރިން މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ ބަންދުދުވަހެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކަށް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 01 އޭޕްރިލް 2018 ގެ 12:00 އަށެވެ.

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ ދެންނެވުން