ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިނުގެންނެވޭ ގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިނުގެންނެވޭ ގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވެމެވެ.