ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެ

ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މާލަންގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ 03 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1438 (02 މާރިޗް 2017) ވާބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 08:30 ގައެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބުﷲ ސަޢީދެވެ.