ހުސްވެފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން ބާއްވާ ތާރީޚާއި އަދި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

iulaan2