މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

observer iulaan