މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބުގައި ފުރިހަމަ މެންބަރު ކުލަބް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބުން ރަޖިސްރީކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

iulaan basketball 80