ސްރިލަންކާ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ސްރިލަންކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ބީ.އާރު.ޑަބުލިޔު .އެމް.އާރު.ބީ ތޮރަޑެނިއަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙުމަދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ މިއަދު ހެނދުނު ހޯމްމިނިސްޓްރީގައެވެ.