ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޕާކިސްތާނު އެމްބެސެޑަރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާނު އެމްބެސެޑަރ ހިސް އެކްސެލެންސީ ވީ. އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔާޑު) ސަޢީދު ޚަވާރު ޢަލީ ޝާހު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒުހޫރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައެވެ.