ހޯމްމިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިމަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހޫރެވެ.