އޯއެޗްސީއެޗްއާރުގެ ވަފްދު ހޯމްމިނިސްޓަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އޮފީސް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ވަފްދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ޖަލުގައި ތިބި ހައިޕްރޮފައިލްގެ ކުށްވެރިންނާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.