އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމަކީ ފޯރަމް އޮފް އިލެކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ބޮޑީސް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ (ފެމްބޯސާ) ގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން 2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭޭއްވުމަށް މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން ނިންމާފައިވާތީ، ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްކޮށް، ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ އިންތިިޒާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.