27 ނޮވެމްބަރ 2015 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޒާހަރާ އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

27 ނޮވެމްބަރ 2015 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޒާހަރާ އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން