އެޑްވައިޒަރ އެންޑް ހެޑް އޮފް އޭޝިޔާ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެޑްވައިޒަރ އެންޑް ހެޑް އޮފް އޭޝިޔާ މިސްޓަރ ސައިމަން ގިމްސަންއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަތުފުޅުކުރެއްވި ލޯންޗް ގޮއްވާލުމާ ޙާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.