އާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ކަމާގުޅޭދާއިރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އިސްނަގައިގެން އާންމު އިޖްތިމާޢީ

މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި، ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭދާއިރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިވޯކްޝޮޕްގައި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން 32 ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުނީ 2015 ޑިސެމްބަރ 3ވަނަ ދުވަހުއެވެ.