ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރުފުރޭ އަހަރާ ގުޅޭ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ފޯރަމެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ އަހަރާ ގުޅޭގޮތުން ފޯރަމެއް އޯގަސްޓް 23 ގައި ބާއްވާގޮތަށް މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރައްވާ މިނިސްޓީރިއަލް ކޮމިޓީން ނިންމަވައިފިއެވެ.  ފޯމް   ސަރކިއުލަރ