މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމާގުޅޭ