އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ "އެންމެން އެކުގާ" ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތް ފެށިއްޖެ

މިއަހަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ "އެންމެން އެކުގައި" ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގް ތެރެއިން މާލެތެރެ ސާފްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަށް ފެށިއްޖެ. މިޙަރަކާތުގައި ދަޢުލަތުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި، ކުންފުނި އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިޔައްއެބަ ދޭ