ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ހޯމްމިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

2 ޑިސެމްބަރ- ޔޫ،އެން،އާރު،ސީ،އޭ،އައި އަދި ޔުނިސެޕްގެ ރެފްރިޒެންޓަޓިވް މިސް ޒޭބާ ބުޚާރީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަސީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ޚާއްސަކޮން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ޔޫ،އެން،އާރު،ސީ،އޯގެ ކޯޑިނޭޝަން ސްޕެޝަލިސްޓް މުހައްމަދު ފައިސަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.