2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމާމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީއު ދެއްވާ ނޫސްބަޔާން.

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމާމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީއު ދެއްވާ ނޫސްބަޔާން.