މިނިވަން ދުވަހުގެ ކުޅިވަރުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހުގޭ ރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރު މިނިވަން ދުވަހުގެމުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ރޯދަމަހާ ދިމާވުމާގުޅިގެން ފަސްކުރުމަށްފަހު އަންނަ  ހޮނިހިރު ދުވަހުގޭ ރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެދަނޑުހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑުގައެވެ.

މިކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީއެމްއެންޑީއެފް، މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް އަދި ސީއެޗްއެސްގެ ފަރާތުންނެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ގައުމީ ކެޑޭޓުކޯގެފަރާތުން ޝަރަފުގެ ގާޑުއެރުވުން އޮންނާނެއެވ