ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ (2011)

(ދިިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޙާލަތު ދިިެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ) Comprehensive Study of the Maldivian Civil Society

ދިިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޙާލަތު ދިިެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ - ޚުލާސާ ރިޕޯޓް (ދިިވެހި)

Summary - Comprehensive Study of the Maldivian Civil Society (ދިިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޙާލަތު ދިިެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ - ޚުލާސާ ރިޕޯޓް (އިނގިރޭސި)