ނޫސްބަޔާން: ޤައިދީންނާއި، ބަންދު މީހުންނަށް އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިންނާއި، ފޯނުގެ ޒަރީޔާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޤައިދީންނާއި، ބަންދު މީހުންނަށް އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިންނާއި، ފޯނުގެ ޒަރީޔާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނޫސްބަޔާން