މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށުގައި ފަސް އަހަރު ޖަލުހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މއ. ކާމިނީހުޅަނގުގެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން މީޑީއާގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކައާ ގުޅޭ