ސައުތް އޭޝިއަން ރީޖަނަލް އިންޓެލިޖަންސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ އޮން ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް (SARICC-TOC)" ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން (6 august 2019)