މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުންދާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް އަށް ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު ތަކާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުންދާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް އަށް ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު ތަކާއި ގުޅޭ