11 އޯގަސްޓް 2016
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދުގެ ބަޔާން
 
05 ނޮވެމްބަރ 2015
ނޫސް ބަޔާން
......
 
10 ޖުލައި 2014
ރަޝިޔާގެ ރައްޔިިތަކުގެ ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅޭ
......
 
03 ޑިސެމްބަރ 2013
ފުލުހުންނާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން ފިޔަވަޅު އެޅުން
......
 
24 އޮކްޓޯބަރ 2013
ނޫސްބަޔާން
......
 
1 2 3 4