18 އޭޕްރީލް 2020
ނޫސްބަޔާން: ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި، ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޖަލުތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ 105 މީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި
......
 
09 އޭޕްރީލް 2020
ނޫސްބަޔާން: ޤައިދީންނާއި، ބަންދު މީހުންނަށް އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިންނާއި، ފޯނުގެ ޒަރީޔާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ޤައިދީންނާއި، ބަންދު މީހުންނަށް އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިންނާއި، ފޯނުގެ ޒަރީޔާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ނޫސްބަޔާން....
 
26 ޖެނުއަރީ 2020
މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށުގައި ފަސް އަހަރު ޖަލުހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މއ. ކާމިނީހުޅަނގުގެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން މީޑީއާގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކައާ ގުޅޭ