01 އޭޕްރީލް 2014
ހުރަވީ ދުވަހަށް ގުނަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތައް ހިންގަންފަށައިފި

 

25 މާރޗް 2014
އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން (1 ވަނަ)
އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުންދީނު، ނުވަތަ ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ، މާލެއަތޮޅު ހުރާ އަލްވަޒީރު ޙުސައިން ދަހަރާތަކުރުފާނުންގެ އަލްވަޒީރު މުޙަންމަދު ފާމުލަދޭރި މަނިކުފާނުންގެ ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނު ނުވަތަ ޙަސަން މަނިކެވެ.
 
06 މާރޗް 2014
އިޞްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމާއިބެހޭ ގަވާޢިދު ގެޒެޓްކޮށްފި
އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖްތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފިއެެވެ. މިގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 91/9 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނޫ) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
 
23 ފެބްރުއަރީ 2014
ބާރަށާއި ކެލާގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހޯމް މިނިސްޓަރ ހުޅުވައިދެއްވަައިފި
ހއ. ބާރަށާއި އެއަތޮޅުގެ ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހޯމް މިނިސްޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިދެރަށުގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރުއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސަޢުދީއެވެ.
 
19 ފެބްރުއަރީ 2014
ރ. އިނގުރައިދޫ އާއި ނ. ލަންދޫގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށް އެ ދެ ރަށުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހޯމް މިނިސްޓަރ ހުޅުވައިދެއްވަައިފި
ރ. އަތޮޅު އިނގުރައިދޫއާއި ނ. ލަންދޫގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށް އެދެރަށުގައި ރަސްމީކޮށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފިއެވެ. މިދެރަށުގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ.