20 ނޮވެމްބަރ 2013
ހޯމްމިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިމަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަޞީރެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުން އޮތީ، އީއްޔެ ހަވީރު 4 ޖެހިއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.
 
31 އޮކްޓޯބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނަރގެ ކާރުކޮޅަށް ބަޔަކު ޙަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގައި މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލުމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު ވަގުތެއްގައި އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒްއެކްސަލަންސީ މިސްޓަރ ރަޖީވް ސަހަރޭ އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް އަޙްމަދު ފަޔާޒު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
 
24 އޮކްޓޯބަރ 2013
ނޫސްބަޔާން
......
 
27 ސެޕްޓެމްބަރ 2013
2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމާމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީއު ދެއްވާ ނޫސްބަޔާން.
......
 
26 ސެޕްޓެމްބަރ 2013
2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން 80 އިންސައްތަ އިން މަތި ހާސިލް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން 80 އިންސައްތަ އިން މަތި ހާސިލް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.