Ministry of Home Affairs

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިޔާގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރެސޯޓްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިޔާގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިމަހުގެ 24 ން 26 ށް ކުރިޔަށްދާ ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމާއެކު އެއާގުޅިފައިވާ އެހެން ދެބައްދަލުވުމެއްވެސް ކުރިޔަށް ދެއެވެ.
 
22 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފި.
މިމަހު 24 ން 26 އަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ވަފުދުތަކުގެ މަންދޫބުން ރާއްޖެއަށް އަންނަންފަށައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އަފްގާނިސްތާނުގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.
 
13 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކް ހޯމްމިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ވަފުދުތައް ސެޕްޓެމްބަރ 22 ގައި އަންނަން ފަށާނެ
މިމަހުގެ 24 ން 26 އަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ސާކް ހޯމްމިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ސާކްގެ ގައުމުތަކުގެ ވަފުދުތައް މިމަހުގެ 22 ގައި ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނެއެވެ. ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ އޮންނާނީ ސާކް އިމިގްރޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބައްދަލުވުމެވެ.
 
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
މިނިވަން ދުވަހުގެ ކުޅިވަރުތައް ބާއްވައިފި
މިއަހަރުގެމިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.  މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކެވެ.
 
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
މިނިވަން ދުވަހުގެ ކުޅިވަރުތައް ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރުމަށްފަހު މިރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

މިއަހަރު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުގެކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރުމަށް މިރޭ (2012 ސެޕްޓެމްބަރ 9 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ) ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.