01 އޭޕްރީލް 2014
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކ.ހުރާގައި ފާހަގަކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

 

01 އޭޕްރީލް 2014
ޓެކްސީތަކަށް ޤައުމީ ލަވައާއި ދިވެހި ދިދަ ޙަވާލުކޮށްފި

 

01 އޭޕްރީލް 2014
ހުރަވީ ދުވަހަށް ގުނަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތައް ހިންގަންފަށައިފި

 

25 މާރޗް 2014
އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން (1 ވަނަ)
އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުންދީނު، ނުވަތަ ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ، މާލެއަތޮޅު ހުރާ އަލްވަޒީރު ޙުސައިން ދަހަރާތަކުރުފާނުންގެ އަލްވަޒީރު މުޙަންމަދު ފާމުލަދޭރި މަނިކުފާނުންގެ ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނު ނުވަތަ ޙަސަން މަނިކެވެ.
 
06 މާރޗް 2014
އިޞްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމާއިބެހޭ ގަވާޢިދު ގެޒެޓްކޮށްފި
އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖްތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފިއެެވެ. މިގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 91/9 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނޫ) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.