30 ޖެނުއަރީ 2014
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
މިއަހަރުގެ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި، މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް 2014 ފެބްރުއަރީ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލްގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
 
29 ޖެނުއަރީ 2014
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ގަވާއިދަށް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ
ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ގަވާއިދަށް ސްކޫލްތަކުގެ މަތީގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 100 ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނުނު ޙަރަކާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.
 
23 ޖެނުއަރީ 2014
މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢަމުރު ކުރައްވައިފި
މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ޢަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ. މީޑިޔާގެ ކުރިމަތީގައި އެއަމުރުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު އެއަމުރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަޙްމަދު ޝިހާނާ ވަނީ ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
 
22 ޖެނުއަރީ 2014
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި މިއަދުއޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންނެވީ، އެކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން 1435 ވަނަ އަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ޙައްޖަށްދާ މީހުންނާއެކު ފޮނުވާދިނުމަށެވެ.
 
21 ޖެނުއަރީ 2014
ބްރިޓިޗް ހައިކޮމިޝަނަރާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ބްރިޓިޝް ހައިކޮމިޝަނަރ މިސްޓަރ ޖޯން ރޭންކިން އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާ އަދި އިތުރަށް މިގުޅުން ބަދަހިކުރާނެ ގޮތާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.