18 ޖޫން 2014
ނެދަރލެންޑްސްގެ ކޭޓަން ޑޯގް ކެނަލްގެ އިސްވެރިޔާ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރ ދައުވަތު ދެއްވައިފި.
ނެދަރލެންޑްސްގެ ކޭޓަން ޑޯގް ކެނަލްގެ ސީ.އީ.އޯ މިސްޓަރ ޖެސްޕަރ ސޮކޯއިންމޭކަރސް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރ އުމަރު ނަޞީރު ދައުވަތު ދެއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މިޖޫންމަހުގެ 9 ން 16 ށް ނެދަރލެންޑްސްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނެދަރލެޑްސްގައި ކުއްތާ ގެންގުޅޭ އެންމެބޮޑު މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވާ ކުއްތާގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވިއެވެ.
 
11 ޖޫން 2014
ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންގ އެންޑް ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑް އާއިބެހޭ ޓްރޭނިންގ ކޯހެއް ބާއްވައިފި.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންގ އެންޑް ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑް އާއިބެހޭ ޓްރޭނިންގ ކޯހެއް ޖޫން 8 ން 10 އަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާުތުން ބޭއްވި މިކޯހުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިވިލްސާރވިސްގެ އެންމެއިސް ވެރިންގެ 12 މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވިއެވެ.
 
10 ޖޫން 2014
ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއްގައި ހޯމްމިނިސްޓަރ ނެދަރލެންޑްސްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި.
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަޞީރު ރަަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނެދަލެންޑްސްއަށް އިއްޔެ ފުރާއިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެއާރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ކުއްތާ އާއި ބޮޑީ ސްކޭނަރ މެޝިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމެވެ.
 
01 ޖޫން 2014
ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި
1435 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އިސްނަގައިގެން ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މެއި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އޮލިމްޕަހުގައެވެ.
 
26 މެއި 2014
ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޚާއްޞަޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
މިއަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އިސްނަގައިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޝަހީދުންގެ ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގައި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމާއި، ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއާއި މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމާއި ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން އެމް.