01 ޑިސެމްބަރ 2014
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެއްވަރުވި މީހުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން 2014 ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ
......
 
01 ޑިސެމްބަރ 2014
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެއްވަރުވި މީހުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ
......
 
01 ޑިސެމްބަރ 2014
މީޑީއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މީހުންގެ ލިސްޓް
......
 
20 ނޮވެމްބަރ 2014
މީޑީއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މީހުންގެ ލިސްޓް އިސްލާހު ކުރެވިފައި
......
 
19 ނޮވެމްބަރ 2014
މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2014 ގައި ވޯޓްލާ މީހުންގް ރަޖިސްޓްރީ
......