21 އޯގަސްޓް 2019
ތ.އަތޮޅުގެ ދެރަށަކާއި، ޅ.ކުރެންދޫގައި މަޝްރޫޢު ހިންގަން އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ތ.އޮމަދޫއާއި، ދިޔަމިގިލީގެ އިތުރުން ޅ.ކުރެންދޫގައި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީން ތިން ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ޅ.ކުރެންދޫއާއެކު ސޮއިކުރީ އެރަށު ޤަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުމަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައެވެ.
 
21 އޯގަސްޓް 2019
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 13 ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ވޭމަންޑޫގައި ފަށައިފި
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 13 ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ތ.ވޭމަންޑޫގައި ފަށައިފިއެވެ. ތ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިބައްދަލުވުމުގައި 12 ރަށުން އަތޮޅާއި، ރަށުފެންވަރުގެ މުއައްސަޞާތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ.
 
20 އޯގަސްޓް 2019
ކިނޮޅަހާއި، ވައިކަރަދޫ އަދި އަނގޮޅިތީމްގައި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ރ.ކިނޮޅަހާއި، ހދ.ވައިކަރަދޫ އަދި ރ.އަނގޮޅިތީމްގައި ތިން މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކިނޮޅަހަށް ފައިސާގެ އެހީ މިނިސްޓްރީން ދެނީ އެރަށު ހިތްފަސޭހަމައިޒާން ހެދުމަށެވެ.
 
19 އޯގަސްޓް 2019
3 ރަށެއްގައި 3 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ތިން ރަށެއްގައި ތިން މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުމަށް ތިން ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފައިސާގެ އެހީދިނުމަށް މިއަދު ސޮއިކުރީ ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލާއި، އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލާއި، ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލާއެކުއެވެ.
 
18 އޯގަސްޓް 2019
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 4 ކައުންސިލަކާއެކު ސޮއިކޮށްފި
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް 4 ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިހާތަނަށް ސޮއިކުރީ އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި،ނ.
 
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|