12 އޯގަސްޓް 2015
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުން ބަންދުކުރާމަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ހަމަޖައްސަވައި އެކަން އިޢުލާންކޮށްފި
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެެވޭ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެެއްގެ ގޮތުގައި ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހަމަޖައްސަވާ އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މިއަދު އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއިޢުލާންގައިިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/13 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިކަމާ، އަދި މިތަން ހިނގަމުން ގެންދާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ގެދަށުންކަން މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 
11 އޯގަސްޓް 2015
އައު އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އިން އަލަށްހެދި އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިނިސްޓްރީގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި އިސްކަންދީފައިވަނީ މައިގަޑު ހަތަރު ބަޔަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެންނެވެ.
 
06 އޯގަސްޓް 2015
ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އިންޓެރެކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި
ސާރކް އިންފޮރމޭޝަން ސެންޓަރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން އިންޓެރެކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ހެނދުނު ޝީ ބިލްޑިންގ ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނަރަބަލް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ.
 
06 އޯގަސްޓް 2015
ފަސް އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއްް ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އަތޮޅު ގެތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައި ފަސް އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މިމިނިސްޓްރީގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައް މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 20 އަތޮޅުގައި ވެސް ސަރުކާރުން އަތޮޅުގެތައް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
 
07 ޖުލައި 2015
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގައުމީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގައުމީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމް...