06 އޯގަސްޓް 2015
ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އިންޓެރެކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި
ސާރކް އިންފޮރމޭޝަން ސެންޓަރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން އިންޓެރެކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ހެނދުނު ޝީ ބިލްޑިންގ ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނަރަބަލް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ.
 
06 އޯގަސްޓް 2015
ފަސް އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއްް ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އަތޮޅު ގެތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައި ފަސް އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މިމިނިސްޓްރީގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައް މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 20 އަތޮޅުގައި ވެސް ސަރުކާރުން އަތޮޅުގެތައް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
 
07 ޖުލައި 2015
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގައުމީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގައުމީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމް...
 
04 ޖޫން 2015
ރީ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ނޫސްތައް އުވާލުން
......
 
26 މެއި 2015
ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު (އީ.ޓީ.ސީ.ސީ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި
ކ. މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު (އީ.ޓީ.ސި.ސީ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ ގެ ފަރާތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް އާއި މިނިސްޓަރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ.