21 އޮކްޓޯބަރ 2015
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ހަރަކާތައް މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ބ. އަތޮޅު ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމިޙަރަކާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިމިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް މިއަދު އެއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.
 
21 އޮކްޓޯބަރ 2015
މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ހަކުރުބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި
ހޯމްއެފެއާޒު ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ޑައިބެޓީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަކުރުބަލި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ޞިއްޙީގޮތުން މުވައްޒަފުން ދުޅަހެޔޮކޮށް ތިބުމަށާއި އަދި ހަކުރުބަލި ފަދަ ބަލިތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެގޮތުން ހިންގުނު ޙަރަކާތެކެވެ.
 
21 އޮކްޓޯބަރ 2015
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 19 ން ފެށިގެން 21 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 1 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުންނެވެ.
 
18 އޮކްޓޯބަރ 2015
މިނިވަން 50 ފުނަ ހަރަކާތް މާލެއަތޮޅުގައި ބާއްވައިފި
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ހަރަކާތް ކ. ތުލުސްދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޙަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 16 އިން 17އަށެވެ. މި ޙަރަކާތަކީ މިނިވަން ފަންސާހާއި ގުޅުވައިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަރަކާތެކެވެ.
 
13 އޮކްޓޯބަރ 2015
ފަސް އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ %95 ނިމިއްޖެ
އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ފަސްއަތޮޅުގޭގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 95 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. މ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.