21 އޮކްޓޯބަރ 2015
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 19 ން ފެށިގެން 21 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 1 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުންނެވެ.
 
18 އޮކްޓޯބަރ 2015
މިނިވަން 50 ފުނަ ހަރަކާތް މާލެއަތޮޅުގައި ބާއްވައިފި
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ހަރަކާތް ކ. ތުލުސްދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޙަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 16 އިން 17އަށެވެ. މި ޙަރަކާތަކީ މިނިވަން ފަންސާހާއި ގުޅުވައިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަރަކާތެކެވެ.
 
13 އޮކްޓޯބަރ 2015
ފަސް އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ %95 ނިމިއްޖެ
އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ފަސްއަތޮޅުގޭގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 95 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. މ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
 
08 އޮކްޓޯބަރ 2015
ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ނެޓްވަރކް ޤާއިމްކުރުމަށް ޖަޕާންގެ (ޖައިކާ) އެކީގަ "މިނިޓްސް އޮފް ޑިސްކަޝަން" ގައި މިނިސްޓަރ އުމަރު ސޮއިކުރައްވައިފި
2014 ވަނައަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނަށް ކުރެއެވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާއިއެކު ސޮއި ކުރެވުނު ޖޮއިންޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ދަށުން، ޖާޕާނުގެ ISDB-T ސްޓެންޑަރޑް ރާއްޖެއިން ވަނީ ބަލައިގަންފައެވެ. އަދި، ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ISDB-T ނެޓްވަރކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީވެދޭން ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.
 
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015
"އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް" ށ.އަތޮޅުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މެންޑޭޓްގައި އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް ހިމެނިފައިވާތީ، މި މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމް ކޮށޮގެން ސެޕްޓޭމްބަރމަހުގެ 14 ން 15 އަށް ށ.ކޮމަންޑޫގައި "އަމާންރަށްވެހިކަން" މިނަމުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.