Ministry of Home Affairs

12 އޯގަސްޓް 2013
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ އޯގަސްޓް 22 ގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ.
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ، މިހިނގާ އޯގަސްޓް މަހުގެ 22 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމާއި، މެޑެއްޔާއި، ހަނދާނީ ލިޔުން ދެއްވުން އޮންނާނެއެވެ.
 
24 ޖުލައި 2013
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެރޭ، ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޢިއްޒަތް އެރުވުން އޮންނާނެ
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެރޭ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދައުލަތުންދޭ އެންމެމަތީ ޝަރަފުގެ އިޢްޒަތް އެރުވުން ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.
 
30 ޖޫން 2013
މަދަނީ ތައުލީމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަައިފި
ހޯމް މިނިސްޓްރީ ފަރާތުން މަދަނީ ތައުލީމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިޢާއިލީހަވީރުގައި މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.
 
27 ޖޫން 2013
ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
މިމިނިސްޓްރީ ފަރާތުން އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިޢާއިލީހަވީރުގައި މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.  މިހަވީރުގެ މަޤްސަދަކީ އާއިލާތައް އެކުވެރިކަމާއެކު އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރުމެވެ.
 
19 ޖޫން 2013
ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުއްދަނެތި ކުލަލާ އަދި ލޯގޯ ފަދަ ތަކެތި ޖަހާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އިމާރާތްތަކުގައި ހުއްދަނެތި ކުލަލާ އަދި ލޯގޯ ފަދަ ތަކެތި ޖަހާމީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެއިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ފާރުތަކުގައާއި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތަކާއި ގޭގޭގެ މަގުމަތީ ފާރުތަކުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަނެތި ކުލައާއި ދަވާދުލުމާއި، އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ލޯގޯއާއި ތަފާތު ލިޔުންތައް ލިޔެމުންގެންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވި، ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިކަމަށެވެ.