26 ނޮވެމްބަރ 2015
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ މުޅިރާއްޖެއަށް ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 
24 ނޮވެމްބަރ 2015
ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގައި އިދާރީ ގޮތުން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، އެރަށުގައި ހުރި ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
 
19 ނޮވެމްބަރ 2015
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގާ ނޫސްމަޖައްލާ އަދި އޮންލައިން ނޫސްތަކަކީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ބޭރުން ހިންގަމުންދާ ތަންތަންކަމުން މިފަދަ ތަންތަނުގެ ޝަކުވާ މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅެމުންދާތީ މިމައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ތަންތަނާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލަކާއި މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުމާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާނެ ގޮތްތަކަކާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
 
19 ނޮވެމްބަރ 2015
ހޯމް މިނިސްޓަރ ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށާއި ލ. ފޮނަދޫއަށް ދަތުރުފުޅެއްކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށްޓަށާއި އަދި ލ. ފޮނަދޫއަށް އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ އެއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ތިލަދެކުނު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2015" ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ކުރައްވަން ޖެހޭ ބައެއްކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
 
17 ނޮވެމްބަރ 2015
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
1 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާޢިދު (ނަމްބަރު R-180/2015) އާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރަޖިސްޓްރާއާއި ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.