Ministry of Home Affairs

04 ޑިސެމްބަރ 2013
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އާސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.
04 ޑިސެމްބަރ- 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އާރު،ޓީ،އައި ސެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.
 
03 ޑިސެމްބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މާދަމާ ތުރުކީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ.
03 ޑިސެމްބަރ- މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަސީރު އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަހީދު މާދަމާތުރުކީއަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ޓެރެރިޒަމާ އަދި ކުއްތަކާބެހޭ 5 ވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.
 
03 ޑިސެމްބަރ 2013
ފުލުހުންނާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން ފިޔަވަޅު އެޅުން
......
 
02 ޑިސެމްބަރ 2013
މަސީގެ އިސްވެރިން ހޯމްމިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފީ
2 ޑިސެމްބަރ- މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓަރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ބައްދަލްކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލްކުރެއްވުމުގައި މަސީގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި ކޮންސްޓަރަކްޝަން އިންޑަސްޓަރީއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 
02 ޑިސެމްބަރ 2013
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ހޯމްމިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
2 ޑިސެމްބަރ- ޔޫ،އެން،އާރު،ސީ،އޭ،އައި އަދި ޔުނިސެޕްގެ ރެފްރިޒެންޓަޓިވް މިސް ޒޭބާ ބުޚާރީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަސީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ޚާއްސަކޮން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.