19 ނޮވެމްބަރ 2015
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގާ ނޫސްމަޖައްލާ އަދި އޮންލައިން ނޫސްތަކަކީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ބޭރުން ހިންގަމުންދާ ތަންތަންކަމުން މިފަދަ ތަންތަނުގެ ޝަކުވާ މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅެމުންދާތީ މިމައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ތަންތަނާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލަކާއި މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުމާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާނެ ގޮތްތަކަކާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
 
19 ނޮވެމްބަރ 2015
ހޯމް މިނިސްޓަރ ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށާއި ލ. ފޮނަދޫއަށް ދަތުރުފުޅެއްކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށްޓަށާއި އަދި ލ. ފޮނަދޫއަށް އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ އެއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ތިލަދެކުނު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2015" ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ކުރައްވަން ޖެހޭ ބައެއްކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
 
17 ނޮވެމްބަރ 2015
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
1 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާޢިދު (ނަމްބަރު R-180/2015) އާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރަޖިސްޓްރާއާއި ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.
 
17 ނޮވެމްބަރ 2015
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބާއްވާ ޤައުމީ ފޯރަމް ފަސްކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމް، ބާއްވާ ތާރީޚު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ފަސްކޮށްފިއެވެ.
 
15 ނޮވެމްބަރ 2015
އެޑްވައިޒަރ އެންޑް ހެޑް އޮފް އޭޝިޔާ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެޑްވައިޒަރ އެންޑް ހެޑް އޮފް އޭޝިޔާ މިސްޓަރ ސައިމަން ގިމްސަންއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަތުފުޅުކުރެއްވި ލޯންޗް ގޮއްވާލުމާ ޙާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.