13 އޯގަސްޓް 2015
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް މިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް 2015 ޖޫން 17 ގައި ހުޅުވާލުމާގުޅިގެން ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލިކަން އެނގިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަދަދު މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 2015 އޯގަސްޓް 30 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކުރައްވާފައެވެ.
 
12 އޯގަސްޓް 2015
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުން ބަންދުކުރާމަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ހަމަޖައްސަވައި އެކަން އިޢުލާންކޮށްފި
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެެވޭ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެެއްގެ ގޮތުގައި ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހަމަޖައްސަވާ އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މިއަދު އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއިޢުލާންގައިިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/13 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިކަމާ، އަދި މިތަން ހިނގަމުން ގެންދާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ގެދަށުންކަން މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 
11 އޯގަސްޓް 2015
އައު އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އިން އަލަށްހެދި އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިނިސްޓްރީގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި އިސްކަންދީފައިވަނީ މައިގަޑު ހަތަރު ބަޔަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެންނެވެ.
 
06 އޯގަސްޓް 2015
ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އިންޓެރެކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި
ސާރކް އިންފޮރމޭޝަން ސެންޓަރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން އިންޓެރެކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ހެނދުނު ޝީ ބިލްޑިންގ ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނަރަބަލް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ.
 
06 އޯގަސްޓް 2015
ފަސް އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއްް ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އަތޮޅު ގެތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައި ފަސް އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މިމިނިސްޓްރީގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައް މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 20 އަތޮޅުގައި ވެސް ސަރުކާރުން އަތޮޅުގެތައް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.